Infolinia: 796 997 028

Regulamin sklepu

                          REGULAMIN SKLEPU ZIELARSKO-MEDYCZNEGO
                     zielmed24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.zielmed24.pl 
(„Sklep internetowy”) 
prowadzony jest przez firmę Sklep Zielarsko Medyczny Beata Korgul, z siedzibą w Włoszczowa przy ul. Plac Wolności 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6561013859, Regon 292474639 („Sprzedający”)
i posiada status Sklepu Zielarsko-Medycznego wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach.
Kontakt telefoniczny: 796 997 028, email: zielarsko.medycznywloszczowa@gmail.com

1.2.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.3.          Definicje:

1.3.1.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.3.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10.  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.zielmed24.pl 

1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Beata Korgul prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko Medyczny Beata Korgul, z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Plac Wolności 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6561013859, Regon 292474639 („Sprzedający”)
i posiada status Sklepu Zielarsko-Medycznego wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie.
Kontakt telefoniczny: 796 997 028, email: zielarsko.medycznywloszczowa@gmail.com

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.14.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.3.16.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży leków na receptę.

1.5 . Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Cena podana przy każdym preparacie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen preparatów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

1.6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego https://www.zielmed24.pl przez zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

1.7 . Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu, zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać twemu życiu i zdrowiu

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia,  Newsletter, a także  Udostępnij na Facebook lub Google Plus lub Pinterest.

2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielarsko.medycznywloszczowa@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 10, 29-100 Włoszczowa.

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę.” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola w kształcie koperty.. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielarsko.medycznywloszczowa@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 10, 29-100 Włoszczowa.

2.1.4.   Udostępnij na Facebook lub Google Plus lub Pinterest  – polega na umożliwieniu klientowi  pokazania np. swoim znajomym produktu ze sklepu na swoim profilu facebooka/twiterra/ koncie google plus czy Pinterest . W tym celu wystarczy, że użytkownik na stronie www Sklepu internetowego użyje  przycisku (ikony graficznej) charakterystycznego dla każdej z wymienionych usług  znajdujących na kartach produktu, a następnie  (już poza aplikacją sklepu internetowego) powinien zalogować się do portalu  Facebook/Twitter czy na swoim koncie google plus czy Pinterest. Ezielarski.pl nie ma absolutnie jakiegokolwiek wglądu do logowań do powyższych aplikacji i kont. Odbywa się to już poza aplikacją naszego sklepu.

2.1.5.  Usługa „Powiadom o dostępności” dotyczy produktów  chwilowo niedostępnych, na których dostawę oczekuje Sklep Zielarsko Medyczny Beata Korgul. Usługa polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania informacji od      Sprzedającego dotyczącej uzupełnienia na sklepie jego braków. Usługa  działa automatycznie – wiadomości o ponownym uzupełnieniu stanu      magazynowego wysyła aplikacja sklepu. Aby skorzystać z tej usługi   użytkownik na stronie produktu Sklepu internetowego wpisuje swój  e-mail. Wysyłana wiadomość jest   jednorazowa, tylko w przypadku uzupełnienia stanu magazynowego oraz wyrażania chęci otrzymania takiego powiadomienia przez użytkownika.

2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.   Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.   pisemnie na adres: ul. Plac Wolności 10, 29-100 Włoszczowa.

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zielarsko.medycznywloszczowa@gmail.com;

2.4.4.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

2.5  Usługobiorca    może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę.

2.6. Sprzedawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

2.7  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną   zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.


2.8  Wypowiedzenie      lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą      elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów  sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


2.9. Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z  7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 • a)   cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
 • b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • c)  Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 • d)    Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
 • e)     Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • f)     Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu,
 • g)    podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

III. Składanie zamówienia:

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla zamawiającego      dysponującego następującym wyposażeniem:
 • a)     komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 • b)    dostęp do Internetu;
 • c)     przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • d)    aktywne konto e-mail.

 

 1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową https://www.zielmed24.pl przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów, a także zapoznanie się i akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego. Dokonując pierwszego zamówienia zamawiający może      zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter      poufny.
 3. Zamawiający korzystający z Loginu i hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje zamówienia jako gość.
 4. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza      dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych zamawiających oraz      udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 • a)     dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „do koszyka”,
 • b)    następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Dalej”,
 • c)     wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres zamawiającego oraz ewentualnie, o ile zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła. Na tym etapie użytkownik może także zaznaczyć opcję „Zapisz się do newslettera
  ”.
   Wybór tych opcji jest całkowicie dobrowolny i nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami.  Ponadto użytkownik po przez odznaczenie pola „Ochrona danych osobowych” potwierdza zapoznanie się z krótką informacją na temat przetwarzania, zapisywanych właśnie, jego danych osobowych poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Podsumowanie”,
 • d)    potwierdzenie adresu do wysyłki oraz umożliwienie użytkownikowi dodania komentarza lub uwag do swojego zamówienia, poprzez uzupełnienie pola, a następnie użycie przycisku „Dalej”
 • e)     dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów oraz zapoznanie się i potwierdzenie zapoznania z Warunkami korzystania z usług  zw. REGULAMINEM. Przy polu potwierdzającym zapoznanie się z Regulaminem dodatkowo umieszczono link prowadzący do jego treści. Następnie kliknięcie przycisku „Dalej”,
 • f)     dokonanie metody płatności poprzez kliknięcie wybranej opcji płatności : Zapłać przelewem; Odbiór osobisty; Przesyłka za pobraniem.
 • g)    w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Do    zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje email-a z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
 • a)     formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
 • b)     zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;
 • c)    zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
 1. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego paragon    fiskalny lub faktura VAT, o ile zamawiający wyraził takie życzenie na    otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w    szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający    każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument    sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży.
 2. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie    składania zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty    oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych    produktów.
 4. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu    internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu    internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z    umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy    zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp    do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu    internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym    określonym w zdaniu pierwszym.
 5. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym nie obowiązują w sklepie stacjonarnym.
 6. Promocje    są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakończenia    promocji z powodu braków magazynowych Kupujący zostaje poinformowany o tym    fakcie i może nabyć produkt w cenie regularnej lub zrezygnować z zakupu    produktu, którego promocja się zakończyła.

 

 1. Płatności:
 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
 • a)    tradycyjny przelew;
 • b)    płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia od firmy kurierskiej lub poczty polskiej

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer

konta:  Santander Bank Polska S.A.  23 1090 2040 0000 0001 3713 4647

 

 1. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 2. Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule zamawiający proszony jest wpisać TYLKO numer zamówienia.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce WYSYŁKA, w przypadku nieodebrania przesyłki z    zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:
 2. Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od    dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry    przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust.10. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.
 3. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem za pośrednictwem InPostu lub firmy kurierskiej DPD, możliwy jest także odbiór osobisty w sklepie    stacjonarnym – Sklep Zielarsko Medyczny Beata Korgul ul. Plac Wolności 10, 29-100 Włoszczowa, w godz. 07:30 -17:00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 08:00-14:00 w soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (po uprzednim opłaceniu i potwierdzeniu skompletowania).

 

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 199.90 zł opłaconych przelewem lub po wybraniu opcji za pobraniem sklep pokrywa koszty przesyłki.

Sposób dostawy zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez zamawiającego formy dostawy.

 1. Termin otrzymania zamówienia przez zamawiającego = czas realizacji    zamówienia + czas dostawy.
 2. W Sklepie internetowym przy poszczególnych produktach znajdują się    oznaczenia dotyczące dostępności produktu. W przypadku braku produktu    pojawia się napis „Oczekiwanie na dostawę’ i do momentu uzupełnienia jego    braków, nie można go dodać do koszyka.
 3. Średni    czas realizacji zamówień to 2 dni robocze, w wypadku przedłużenia czasu realizacji kontaktujemy się z klientem.
 • Wysyłamy w ciągu 1-2 dni - Ten towar mamy w naszym magazynie,
 • Wysyłamy w ciągu 1-5 dni - Tego towaru nie mamy w naszym magazynie - sprowadzamy go od stałego dostawcy
 1. Czas dostawy zależny jest od dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, zwykle 1-2    dni robocze w przypadku przesyłki kurierskiej.
 2. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.
 3. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o    tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też    wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych    właściwościach i cenie.
 4. Zamawiający zostaje poinformowany wysyłce zamówionych produktów w osobnym email-u.
 5. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub otwierana, zamawiający proszony jest o spisanie protokołu odbioru z kurierem lub listonoszem.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek    przyczyny.
 3. Konsumentem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r.    Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o    odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od    umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle zamawiającemu    niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Zamawiający będący konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • …………………………………………….
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • …………………………………………….
 • adres zamieszkania
 • …………………………………………….
 • telefon kontaktowy
 • ………………………………………….
 • e-mail
 • …………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

Sklep Zielarsko Medyczny ul. Plac Wolności 10, 29-100 Włoszczowa

z dopiskiem „odstąpienie od umowy https://www.zielmed24.pl 

              

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.